سیولیشه عنوان یکی از شعر های نیما در دفتر شعر ماخ اولاست که نام یک سوسک است که ظاهرا شبها می خواند و روستائیان را بیدار می کند.

چون بنده قصد داشتم یک تار نمای اینترنتی در بلاگفا مختص شعر نو دایر کنم در قحطی واژه های تکراری دست به دامان این واژه شده ام.


امید وارم بتوانم از عهده این کار بر آیم.علاقه مندان به شعر نو می توانند به اینجامراجعه کنند