اگر مرده خدا بیامرزدش

اگر زنده است خدا سلامتش دارد


سالها پیش برای کاری به مطب دکتر واعظ متخصص خون رفته بودم

در بین تابلوهای بیشماری که بر دیوارهای مطب زده بودند
یک جای خالی بود که کاغذی چسبانده بودند
و با خط بدی نوشته بودند

این جای تابلوئی
بود که یکی از مومنان خدا
که ظاهرا احتیاج داشته برداشته است
و لزومی برای اجازه گرفتن ندیده

حکایت پست ما هم همین است

کارتون یوگی و دوستان


کارتون یوگی و دوستان


کارتون یوگی و دوستان


کارتون یوگی و دوستان


کارتون یوگی و دوستان

کارتون یوگی و دوستان

کارتون یوگی و دوستان