ای بس کلیدها که نیاید به کار قفل

وقتی که قفل را به تعمد شکسته اند