نه در یک کوچه پیچد بانگ پائی

نه از یک خانه خیزد سوز نائی

بر این تالاب خاموشی - خدا را -

چه کس می افکند سنگ صدائی؟