۱

یک نه اگر از این دیار می خاست

در چنگ سلاطین زبون نمی شد

بازیچه ی امیال دون نمی شد!

۲

تلویزیون هرچه داشت شعبده رو کرد

ذهن معلق میان حیرت و تردید

غیر وقاحت از این مقوله نفهمید!

۳

روی دیوار شبانگاه نوشتم مشعل

روز روشن تو نوشتی ظلمات

نشود مشکل من با تو به اسانی حل!

۴

با بار اندوه و تشویش حیران

در ناکجا بغض خود را ببارد

این ابر بی آسمان-یعنی انسان-